NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

loděnice VK Slavia Hradec Králové, z. s., U Plováren 675

 

§         vstup a používání areálu loděnice je dovoleno pouze členům VK Slavia Hradec Králové (dále „klub“), který je vlastník a provozovatel areálu loděnice,

§         nečlenům klubu je vstup a používání areálu loděnice dovoleno pouze v doprovodu členů klubu,

§         vstupem do areálu loděnice se každý zavazuje dodržovat tento návštěvní řád, s jehož ustanoveními je povinen se seznámit a jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v areálu loděnice,

§         tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce je osoba odlišná od klubu,

§         celý areál loděnice je nekuřácký, kouření je dovoleno jen na vyhrazeném místě,

§         pobyt a pohyb v areálu loděnice je na vlastní nebezpečí, za případný úraz nebo újmu na majetku návštěvníků nenese klub zodpovědnost,

§         osoby mladší 18-ti let mohou provádět vodácký výcvik pouze pod dohledem dospělého,

§         hřiště s dětskými prvky a pískoviště je určeno pro děti do 12-ti let a pouze pod dozorem dospělého člověka,

§        platí přísný zákaz zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm, jako jsou např. louče, pochodně, svíčky, lampiony, tzv. balóny štěstí apod. – oheň je možné rozdělat pouze na ohništi ve spodní části reálu, případně v k tomu určeném přenosném ohništi,

§         platí zákaz vstupu nemocných s nakažlivou nemocí nebo v karanténě,

§          platí zákaz vstupu osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor,

§         platí zákaz volného pobíhání psů – vstup psů do areálu je povolen pouze s ochranným košíkem a na vodítku; psí exkrementy budou řádně uklizeny,

§         při opuštění areálu loděnice je třeba zajistit řádné uzamčení klubovny, skladů lodí a vstupní brány.

 

Členové klubu a ostatní návštěvníci areálu loděnice jsou dále povinni:

§         udržovat čistotu a pořádek a dodržovat mravní a společenské zásady,

§         chovat se tak, aby neohrožovali sebe a ostatní,

§         chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování či jiné formě znehodnocování majetku klubu a ostatních návštěvníků,

§         při vaření na elektrickém vařiči v kuchyňce dbát zvýšené opatrnosti a při odchodu z kuchyňky vařič vypnout,

§         při topení v kamnech v klubovně dbát zvýšené opatrnosti a odejít z klubovny až po vyhasnutí kamen,

§         respektovat

PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ

v celém areálu loděnice. Kouření je povoleno pouze na verandě.

       

 

Platnost od 25.9.2013

Petr Dittrich, předseda rady VK Slavia HK