Zvody PV jaro 2012

     

PV Szava

 

 

  dal fotky PV Szava

  

PV Blanice

 

 

dal fotky PV Blanice

  

Jihlava

 

 

  

PV Svratka

 

dal fotky Jihlava a PV Svratka

fotili Miki a Vaek