RUMUNSKO 1978

 

                          

fotil: Miki